Analys av Addvantage Technologies Group

Addvantage Technologies Group är en amerikansk net-net och en mycket ovanlig sådan. Vid en snabb anblick ser det inte ut att vara något större fel på bolaget, något som i princip alltid är fallet med net-nets. Detta är lite oroväckande. Dock har omsättningen sjunkit kraftigt den senaste tiden men trots det har bolaget redovisat positivt resultat och fritt kassaflöde varje år de senaste tio åren. ATG har även uppmärksammats av flertalet amerikanska värdeinvesterare. I denna analys ämnar jag undersöka om ATG är en aktie som är värd en plats i min portfölj med net-nets. 

Kurs vid analys: $2,46

Om ATG

Bolaget grundades år 1985, då vid namn Tulsat och är idag en av Amerikas största distributörer och återförsäljare av elektronik för Kabel-TV och internetoperatörer. Sedan starten 1985 har bolaget redovisat ett positivt resultat varje år. Namnet Addvantage Technologies Group fick de genom en ”reverse merger” år 1999. Grundarna bröderna Chymiak driver fortfarande bolaget. ATG består av en grupp dotterbolag inom samma bransch spridda runt om i USA. År 2012 var omsättningen $20,7M och omsättningsuppdelningen var; försäljning av nya produkter (59 %), försäljning av begagnade/renoverade produkter (28 %) och service (13 %). För att få en snabb bild av vad ATG gör se denna video på Youtube. Antalet visningar (27 st) avslöjar lite hur populärt bolaget och dess bransch är.

Affärsmodell

ATG är i grunden en distributör av produkter till kabel-tvbranschen. Bolaget köper in produkter från tillverkare som Cisco och Motorola och ser sedan till att alltid lagerhålla ett väldigt stort antal produkter. Förutom nya produkter lagerhåller de även äldre produkter som storspelarna sedan länge har tagit bort från hyllorna. Flertalet av dessa produkter är dock fortfarande i bruk och efterfrågan på dessa finns fortfarande. De kan genom detta ofta köpa in stora överblivna partier till en låg kostnad. Utöver själva produktförsäljningen utför ATG även service. Deras affärsmodell bygger på att de har lagerfördelar mot andra aktörer på marknaden.

ATG påminner faktiskt lite om Swedol i den bemärkelsen att de erbjuder kunderna ett bredare produkt- och tjänsteutbud än andra aktörer på marknaden. Förutom nya produkter och service som många erbjuder har ATG även renoverade produkter samt ett stort och välsorterat varulager. De beskriver detta ofta som ”On Hand, On Demand”. Detta gör att de ofta kan erbjuda kunderna leverans betydligt fortare än andra aktörer.

Det finns tydligen en uppsjö av olika produkter och när dessa behöver bytas ut är det ofta bråttom. Om kunderna står utan en fungerande TV en längre tid riskerar kabelbolagen att de byter leverantör. Att införskaffa nya kunder är kostsamt och något man absolut kan använda som motivering för att betala ATG något mer för den produkt som behövs. Kabelbolagen värderar alltså leveranshastighet betydligt högre än pris vilket är en fördel för ATG. Genom att kabelbolagen betalar lite extra för produkterna slipper de själva lagerhålla produkterna.

ATG har över 1 300 kunder och den största kunden står för ca 4 % av försäljningen. Bolagets kunder är i första hand ”MSOs” (multi-system operators). Andra exempel på kunder är stora operatörer som Time Warner och Cox samt mindre TV-operatörer. Utöver dessa levererar man även till privata kabelsystem som sjukhus och universitet.

Cisco är ATGs enskilt största leverantör. Under 2012 var 24 % av de totala inköpen från Cisco. De är alltså mycket beroende av Cisco. Bolagets näst viktigaste leverantör är Motorola som under 2012 stod för 18 % av inköpen.

Marknaden

I den senaste årsredovisningen nämns hur industrin förändrats de senaste åren. Under åren 2009 till 2010 skedde en övergång från det analoga nätet till det digitala. Efter detta förväntas ”IPTV” att bli stort. Detta antar man dock fortfarande ligga en bit bort i framtiden.Man nämner även hur operatörerna legat lågt med investeringar de senaste åren och att det är oklart när de tar upp dem igen.

ATGs absolut största marknad är USA. Ett relativt nytt avtal med Cisco har dock förändrat ATGs försäljningsområden något. Man har tidigare sålt relativt mycket på den sydamerikanska marknaden men där har man inte längre tillåtelse att sälja produkter från Cisco. Dock har ATG även andra leverantörer vars produkter de kan sälja på den marknaden. Exporten har minskat relativt kraftigt sedan det nya avtalet. Mellan åren 2011 och 2012 ökade bolaget dock försäljningen i länder utanför USA.

Management

Kenneth och David Chymiak är 66 respektive 67 år gamla. De har arbetat i bolaget sedan starten 1985 och är fortfarande aktiva. Nyligen lämnade dock Kenneth positionen som VD och har tagit platsen som styrelseordförande. David har titeln ”Chief Technology Officer” och sitter i styrelsen. Bröderna har relativt höga årslöner, fast lön samt bonus har de senaste åren legat kring $400k per person.

År 2012 tillsattes David Humphrey som VD. Humphrey är 56 år gammal och har tidigare arbetat i bland annat oljebranschen. Där har han varit aktiv i flertalet förvärv och det verkar vara en stor anledning till att han fått posten som VD i ATG. Humphrey äger själv endast strax över 5 000 aktier i ATG. Tyvärr en ytterst liten position. Humphreys årslön är $100k. En relativt rimlig årslön i förhållande till storleken på bolaget. Rimligtvis har han dock utöver detta en del optioner.

Man har de senaste åren i årsredovisningarna talat om att bolaget har ögonen öppna efter intressanta förvärvsobjekt. ATG har planer för expansion och har man har varit tydlig med att aktieägarna inte kan räkna med någon utdelning de närmaste åren. Positivt är åtminstone att förvärvsplanerna gäller bolag inom samma industri men man har tyvärr nämnt att man inte helt avskrivit andra möjligheter som återköp av egna aktier.

Aktieägare

Bröderna Chymiak äger tillsammans nästan 50 % av de utestående aktierna. Utöver detta har flertalet insynspersoner medelstora aktieinnehav. Sex personer – utöver bröderna Chymiak – har ett aktieinnehav med ett marknadsvärde över $75 000.

Under 2012 och 2013 har management varit nettoköpare av aktier till kurser kring ~2,50 och 2,35. I år har det varit hela 15 st köptransaktioner. Anledningen till att de är så många är dock den låga likviditeten i aktien. Transaktionerna är oftast endast 500 eller 1 000 aktier.

Under våren har CM Management köpt på sig aktier i ATG och äger för närvarande 5,46 % av de utestående aktierna. Det finns tyvärr ytterst lite information om bolaget eller personerna bakom men vad jag kan få fram investerar de i ”deep value” micro-caps.  

Tyvärr finns det 370 000 optioner utestående. På balansräkningen finns ett mindre antal ”treasury shares” och dessa är öronmärkta till dessa optioner. Den totala utspädningen om alla optioner inlöses är dock inte särskilt stor då det totala antalet aktier för närvarande är 10 miljoner.

Kapitalallokering

Management verkar tyvärr inställda på förvärv. Aktieägare har under tidigare ”conference calls” tagit upp frågan om återköp men management har sagt att aktien är för illikvid för det och att de har siktet inställt på förvärv istället.

Man har tidigare endast gett utdelning till preferensaktier. Dessa finns sedan några år tillbaka inte längre. Flertalet mindre förvärv inom samma bransch har skett inom åren. Det har gällt mindre återförsäljare och grossister genom vilka man har kommit åt en ny marknad. Ett exempel på ett tidigare förvärv är ”Adams Global Communications” som genomfördes under 2011. Köpeskillingen var $600k och skedde ganska exakt till bolagets bokförda egna kapital.

År 2009, när kursen sjönk och var på ”all time low” initierade man återköp av egna aktier. Som anledning till återköpet angav man att detta var det bästa för aktieägarna eftersom priset inte reflekterade det underliggande värdet. Även år 2000 genomförde man en liknande operation efter att aktiekursen hade rasat. Dessvärre sparades dessa som ”treasury shares” för att kunna användas till förvärv eller till optionsprogram. Det finns för tillfället mycket likvida medel på balansräkningen och det är inte en helt orimlig tanke att dessa återigen kunde användas till återköp.

Varulagret

Ungefär 50 % av ATGs tillgångar består av varulager vilket gör det vettigt att ta en närmare titt på den posten. Nyligen slöts ett avtal med Cisco som har hjälpt bolaget att frigöra kapital som tidigare var bundet i varulager. Tidigare köpte de direkt från Cisco men har nu fått tillgång till en av Ciscos leverantörer. Dock ska detta ha lett till att kostnadsbilden ökat något.

Att ha ett stort varulager, alltid redo att serva kunderna, är bolagets affärsidé. Swedol, också ett företag som har lagertrygghet som en del av affärsidén har även de 50 % av tillgångarna bestående av varulager. Jula, Clas Ohlson och Biltema har även de 40 – 50 % av tillgångarna bestående av varulager. Vad har då dessa bolag med ATG att göra? Inte särskilt mycket. Men det jag vill påvisa är att flera svenska mycket framgångsrika bolag har en liknande tillgångsfördelning.

Dock vill jag nog påstå att inkuransrisken är betydligt lägre för de svenska bolagen än för ATG. Det är en av de större riskerna jag upplever i ATG. När jag analyserade Swedol och antog att inkuransen där var låg var det med anledningen ”ett verktyg är ett verktyg”. Ett verktyg är inget man köper för dess utseende eller modell och funktionen har i många fall varit densamma för tio år sedan. När det kommer till kabelprodukter är verkligheten en helt annan. En kabel, switch, modem eller annan liknande produkt kanske inte ens existerade för tio år sedan. Och om den gjorde det är förmodligen likheterna med dagens produkter få. Det sker en relativt hastig utveckling av den här typen av produkter och de tappar därför värde betydligt snabbare än så kallade ”eviga” produkter.

Positivt är att bolagets reserver för lagernedskrivningar historiskt sett varit högre än de faktiska nedskrivningar som skett. Detta påvisar att management är konservativa. Varulagret har minskat de senaste åren och jag finner det troligt att den utvecklingen kommer att fortsätta ett tag till.

Management har dock påtalat att deras produkter (hårdvara) i princip är helt fritt från mjukvara. Det är tydligen hårdvara som innehåller mjukvara som är den typen av produkter som har absolut kortast livslängd. Hårdvaran i sig är mer bestående då när den ska användas kan installeras med den nyaste mjukvaran.

ATGs balansräkning

ATGs balansräkning är mycket stark med en soliditet på 90 %. Utöver detta har man kreditlöften om $7M. På balansräkningen har ATG land, fastigheter och maskiner bokförda till $8,1M. Dessa är nedskrivna från en ingångskostnad på $11,7M. Jag är osäker på vilket värde dessa tillgångar har i dagsläget. Jag misstänker dock att de är långtifrån värdelösa och bör inbringa en betydande summa vid en eventuell likvidation.

Bolagsdata

Sedan 2005 har omsättningen minskat med i genomsnitt 5 % årligen. Försäljningen är uppdelad på nya produkter, renoverade produkter samt service. Försäljningen har minskat i alla led. Försäljningen har viktats om något mot renoverade produkter och service de senaste åren.

ATG_omsattning

Resultatet har minskat fortare än omsättningen. Både redovisat resultat och fritt kassaflöde har dock varit positivt alla år sedan åtminstone 2005 (så långt tillbaka jag har data). Sedan 2005 har varje dollar i redovisad vinst gett 1,04 dollar i fritt kassaflöde. Detta är mycket starkt men inte riktigt lika bra som det kan låta. Anledningen till att det fria kassaflödet varit så starkt är att verksamheten krympt. Det uthålliga fria kassaflödet är inte lika starkt.

ATG_FCF_vinst

Bolagets brutto- och rörelsemarginaler har varit relativt konsekventa sedan 2005. Speciellt rörelsemarginalen har dock haft en svagt nedåtgående trend.  FCF-marginalen har svängt kraftigt. De senaste årens starka FCF-marginal beror på en årlig minskning av varulagret, de siffrorna är ”dopade” och är inte på uthålliga nivåer.

ATG_marginaler

ATG har en väldigt stark balansräkning med en soliditet på 90 % och en balanslikviditet på 12,6. Bolagets avkastning på eget och totalt kapital har varit relativt svagt de senaste åren. Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital har dock varit hyfsade 12,1 % de senaste sju åren.

ATG_roa_roe

Kriterier för net-nets

I min checklista för net-nets ingår F-Score, Z-Score, insider/storägare och positivt balanserade vinster. Utöver detta ser jag gärna att bolaget har varit med ett tag samt att de flesta årens resultat och fria kassaflöde varit positivt. ATG mer än uppfyller alla kriterierna.

Något jag lagt till som ett krav är ett godkänt ”M-Score”. M-Score togs fram av professor Messod D. Beneish och är till för att upptäcka manipulation av vinsterna. M-Score består av 8 olika variabler som likt Z-Score är viktade. Ett M-Score högre än -2,22 indikerar manipulation och i sin studie av tidsperioden 1982 – 1992 ska han ha upptäckt 76 % av manipulationerna som senare framträdde. Dock gjorde M-Score även 17,5 % felaktiga upptäckter så det är långt ifrån felfritt. Beneish studerade så sent som förra året hur aktier med olika M-Scores utvecklats under tidsperioden 1993-2010 och fann att de aktier vars scores tydde på manipulation utvecklades betydligt sämre än de ”skötsamma”. M-Score var dock mindre framgångsrikt under de senare tio åren vilket kanske kan förklaras av att modellen har några år på nacken och att redovisningsreglerna har förändrats sedan det togs fram.

Men jag anser att användning av M-Score  ändå är bättre än inget alls. Risken för manipulation tror jag är som störst i aktier som är net-nets. Det är inga stora kända bolag som har ögonen på sig från flera håll. Detta är små bortglömda bolag som ytterst få ens har hört talas om. I den typen av bolag kan moraliskt tveksamma nyckelpersoner lättare arbeta i lugn och ro.

För mer läsning om M-Score se:

The Detection of Earnings Manipulation – Messod D. Beneish

Earnings manipulation as source of short ideas – Behavioural Investing

ATG_scores

ATG grundades 1985 och har sannerligen visat att affärsmodellen historiskt sett fungerat. Förluster och negativt kassaflöde har de senaste tio åren lyst med sin frånvaro.

res_ATG

* Endast utdelningar till preferensaktier. I dagsläget finns inga såna utestående.

Bröderna Chymiak äger nästan hälften av de utestående aktierna vilket jag ser som mycket positivt. Utöver deras position som storägare är de dessutom grundare vilket bör leda till en stark emotionell bindning till bolaget. Dock arbetar bolaget en del med optioner vilket jag inte ser som särskilt positivt. Det är inga större belopp men det är ändå en viss utspädning som kommer ske om utvecklingen vänder.

Värdering

Till kursen 2,46 är ATG en net-net med en säkerhetsmarginal om 15,3 %. Aktien handlas till ett P/B-tangible på 0,66. Graham skrev dock i ”Security Analysis” att det kunde vara rimligt att justera ner de bokförda värdena på fordringar och varulager. Justeringar som nämns, och ofta används, är 75 % respektive 50 %. Gör man dessa justeringar är ATG inte längre någon net-net.

vardering_ATG

Dessa nyckeltal är ofta de man kan titta på vid analyser av net-nets. Det är ofta verksamheter av mycket tvivelaktig kvalitet som den senaste tiden inte visat några vinster och vilket gör undersökning av P/E och EV/EBIT meningslös. Men i ATGs fall är detta möjligt. ATG är ett bolag av godkänd kvalitet med en viss intjäningsförmåga, det är dock mycket svårt att bedöma vad som kan vara att anse som ”normaliserad” vinst.

vardering2_ATG

* TTM
** Baserat på siffrorna för 2012

Aktien handlas enligt alla mått mätt relativt lågt. Trenden är dock nedåtgående vilket gör att siffrorna kanske ser något bättre ut än vad de egentligen är. Men jag upplever det tryggt att detta inte är en net-net som sakta men säkert förbrukar tillgångarna på balansräkningen i väntan på vändningen. ATG är trots allt fortfarande ett relativt lönsamt bolag.

Slutdiskussion

Warren Buffett har vid något tillfälle sagt ”If it seems too god to be true, it probably is”. Lite så upplever jag fallet ATG vilket gör mig lite orolig. Att ett bolag som historiskt sett varit relativt lönsamt, haft minst tio år i sträck med positivt resultat och fritt kassaflöde ska handlas under NCAV låter väldigt orimligt. Men det kan nog vara så att den fallande omsättningen är en stor anledning till värderingen. Bolaget är även mycket litet och drar inte direkt den stora massan till sig. Att vara distributör/grossist för nya och begagnade kabelprodukter låter otroligt dammigt och tråkigt.

Man kan ställa sig frågande till hur bestående kabel-tv-branschen är. Jag har ingen vidare koll på hur vanligt det är med kabel-tv, eller tv via satellit eller internet. Men enligt tv-statistik från USA daterad juli 2013 betalade 56 % av amerikanerna för kabel-tv. Att gemene man ska sluta titta på tv känns knappast som något rimligt scenario. Risken för ATG är snarare om tekniken förändras, att teknologin för kabel-tv blir omodern. Men då över hälften av amerikanerna för så sent som ett år sedan använde sig av tjänsten har jag svårt att se att industrin ska kunna dö över en natt. Dock kommer tv-tittandet förmodligen ske mer och mer online i framtiden.

ATG är ett relativt fint bolag som de senaste åren har haft en del problem. Hade jag analyserat ATG som ett ”Malmbergs” hade jag inte känt mig bekväm nog att ta in aktien i min portfölj. Den sviktande omsättningen är helt klart oroväckande. Men ATG som net-net tycker jag ger säkerhetsmarginal nog för att jag ska ta en position. Bolagets marginaler är även historiskt sett låga och om de framöver kan återgå till det tidigare genomsnittet finns en viss uppsida från dagens nivåer. Förutom att aktien handlas attraktivt som net-net är den även billig sett till P/B, EV/EBIT och P/E.

Det är relativt lätt att måla upp rosiga scenarion för framtiden då bolaget utvecklas väl. Men det är desto viktigare att fundera över eventuella negativa utfall. I ATGs fall kan givetvis marknaden fortsätta att försämras men även om så vore fallet har man historiskt lyckats väl med att hålla kostnaderna i nivå med försäljningen. Trots att försäljningen mer än halverats sedan 2002 är fortfarande marginalerna relativt starka. Avsaknaden av alltför stora fasta kostnader tycker jag är en rejält styrka i affärsmodellen. Jag tror att även om marknaden helt och hållet skulle fasas ut och förändras de kommande åren så skulle ATG sakta men säkert kunna skifta ut sitt varulager på ett lönsamt sätt.

Risker finns även i avtalen med stora leverantörer som Cisco och Motorola. ATG är väldigt beroende av dessa och de innehar helt klart en maktposition. Positivt är att ATG servar en annan typ av kunder än Cisco och Motorola och det bör vara i deras intresse att låta ATG fortsätta med detta. De kan dock säkerligen se möjligheter att höja priserna utan att ATG kan göra så mycket åt det.

En annan risk som jag måste vara helt ärligt med är min kompetens när det kommer till den amerikanska marknaden. En klok läsare av bloggen sa en gång i ett mail att han ansåg att desto längre bort man investerade – rent geografiskt – desto större var risken i investeringen. Jag tror det ligger mycket i detta. Investerar man som svensk i Malmbergs eller Swedol har man ganska goda förutsättningar för att bilda sig en uppfattning om bolaget. Men från andra sidan Atlanten och utan större vetskap om den amerikanska marknaden är det ytterst svårt att sätta sig in i bolaget och vad som driver marknaden. Denna risk anser jag dock minskar relativt kraftigt om man inte låter varje enskild aktie av den här typen få en alltför stor del av portföljen.

Det finns även risker i den framtida kapitalallokeringen. Bröderna Chymiak har gjort det klart för aktieägarna att de har siktet inställt på förvärv. Historiskt sett har de gjort mindre förvärv inom samma bransch. Jag hoppas att de även i framtiden kommer att göra detta. Jag är även lite orolig för hur aktieägarvänligt bolaget drivs. Detta är något som är lite lustigt att säga om ett bolags som ägs till 50 % av två grundare och historiskt sett genomfört aktieåterköp då de ansåg aktien som undervärderad. Problemet är att jag upplever att mycket av det värde man skapat skiftats ut till nyckelpersoner i företaget. Detta har jag inget emot så länge de gjort ett bra arbete och gjort sig förtjänta av detta som ersättning. Men det är inget jag kan kontrollera och skapa mig en egen bild över.

Geoff Gannon har skrivit att ett sätt att sortera ut de bästa och säkraste net-netsen (inte detsamma som de med högst avkastning) är att undersöka hur många på varandra följande positiva årsresultat bolagen haft. De net-nets med flest år i rad med vinster är de säkraste net-netsen där nedsidan är lägst. ATG har redovisat vinst varje år de senaste 27 åren. Jag har ytterst svårt att tro att det finns särskilt många fler net-nets i världen med den historiken. Möjligtvis i Japan har det de senaste åren varit möjligt att hitta net-nets med så stark resultathistorik.

Avslutningsvis så kan jag inte riktigt se hur ATG inte ska förtjäna en plats i en diversifierad portfölj med net-nets. Hade jag endast tittat på bolagets resultat- och balansräkningar för de senaste sju åren hade jag aldrig någonsin trott att ATG skulle vara en net-net. Utöver detta uppfyller den alla kriterier jag satt upp för net-nets med bravur. Det finns trots allt inte särskilt många net-nets vi svenska investerare har tillgång till och om ATG inte platsar i portfölj med net-nets, vilken aktie gör det då?

Mer läsning:

Intervju med Kenneth A. Chymiak – The Wall Street Transcript

Examining why Addvantage is cheap – Oddball Stocks

ADDvantage Technologies (AEY) – Whopper Investments

ADDvantage Technologies – Petty Cash

The Safer and Cheaper ADDvantage – Barel Karsan

ADDvantage Technologies Group: Bad Quarter, Good Price – The Margin of Safety Investor

What is the ADDvantage in technologies? – Pretoria Investment

Addvantage Technologies Ltd. – NZhedge

Management Has The ADDvantage – Booth Laird Investment Partnership

ADDvantage Technologies Group (AEY) – Alpha Vulture

Vad är din syn på Addvantage Technologies Group? Hur ser du på att investera i micro-caps i USA?

11 thoughts on “Analys av Addvantage Technologies Group

 • Tack Jonas för ännu en otroligt bra analys!
  Tycker att du och Kenny på aktiefokus gör Sveriges bästa och mest intressanta aktieanalyser.

  ATG kanske även tar plats i min portfölj, ska kolla igenom några rapporter/årsredovisningar och fundera på saken.

  Mvh

  Gilla

 • Tack för de vänliga orden Zen, kul att inläggen uppskattas även om de ibland kanske är lite väl nischade 🙂 Håller med om att Kenny verkligen har levererat under en mycket lång tid!

  Återkom gärna om du upptäcker något intressant om ATG.

  /Jonas

  Gilla

 • Högintressant! Jag har lite svårt för net-nets annars, då kvalitén är så låg i bolagen, men här blir det intressant på riktigt.

  Att en investering blir mer riskabel ju längre bort rent geografiskt man befinner sig, håller jag med om. Åtminstone om bolaget bara har verksamhet lokalt, dvs. så är fallet för ATG men inte för exempelvis Coca Cola. Men om bolaget i fråga är en net-net kan det väl inte spela någon större roll?

  Att marknaden krymper på bekostnad av olika internettjänster begriper säkert vem som helst, men marknaden kommer knappast att dö ut än på väldigt lång tid. Tv är stenåldersteknik som alla kan använda. De som ogärna slår på en dator och ännu mer ogärna ”tittar på tv på datorn” kommer säkert att köra på med sin kabel-tv resten av livet… När det gäller stora kunder är det kostsamt och till tveksam nytta att byta system helt och hållet från kabel-tv till något annat.

  Så hur ser det ut med konkurrenter? Är ATG (utöver att de är en net-net!) ett bolag som kan öka sina marknadsandelar på en krympande marknad och stärka sin position? Det verkar som att detta faktiskt är deras ambition!

  Gilla

  • Ja det har du så rätt i. Köper man en net-net är det nog ingen större nackdel att den ligger på andra sidan jorden. Vad jag har förstått visste Graham knappt vad flertalet av hans net-nets sysslade med. De som köpte jämnt fördelade portföljer med japanska net-nets 2011 visste nog sällan heller vad det var för underliggande verksamheter. Att man betalade mindre än kassan/ncav räckte.

   Vet ärligt talat inte riktigt hur det ser ut med konkurrenterna. De nämner några i en av deras presentationer. http://www.addvantagetechnologies.com/#/presentations/4544760967

   Många är dock onoterade och det finns inte mycket användbar information. Den enda distributören de anger som konkurrent som är noterat är Anixter International. Det är ett betydligt större bolag med ett börsvärde på 2,8 miljarder usd. Deras omsättning har varit stabil de senaste fem åren men det är förmodligen inte ett perfekt jämförelsebolag. Gissningsvis är kabeltvdistribution bara en del av deras verksamhet som inrymmer mycket annat.

   Sedan konkurrerar med bolag som endast fokuserar på service. Det är så klart möjligt att ge sig på ett försök till marknadsundersökning men jag vet inte om det skulle ge så mycket här. Bristfällig information och mycket branschöverlapp.

   Men som du säger känns det inte helt orimligt att de ska kunna det. Marknadsförhållandena de senaste fem åren har ju varit allt annat än fördelaktiga och gissningsvis sitter inte alla aktörer med stora kassor utan risken är bör vara relativt stor att en del aktörer har finansiella problem. Det kanske kan ge ATG möjligheter.

   Gilla

 • Tack för en väldigt spännande analys!

  Hade nog inte tagit in den som fristående innehav trots allt, utan isåfall med ett par andra net-nets.
  Håller med er om tv-marknaden, men tycker ändå utvecklingen ser väldigt ororande ut? Om omsättningen fortsätter sin sakta nedgång ser inte P/E på nästan 11 särskilt attraktivt ut, oavsett balansräkning.

  Med det sagt så verkar ju de positiva sidorna enorma. Man kan väl anta/hoppas att de erfarne bröderna kan köpa konkurrenter billigt (mtp. hur marknaden ser ut) och på så sett ge ett enormt aktieägarvärde.

  Hur ser marknadsandelarna ut?

  Gilla

  • Bra tankar. Ja att köpa på sig de första net-netsen är nog det jobbigaste, då man utsätts för mest varians. Men jag tror det är svårt att köpa på sig en hel portfölj direkt (om man inte råkar befinna sig mitt i ett stort ras), och är man intresserad av net-nets och vill ha dem i sin portfölj måste man nog tyvärr börja smått och inse att det kommer vara extra svängigt i början. Samt att låta positionerna vara små så att oavsett deras utveckling blir det aldrig någon totalkatastrof för portföljen.

   Håller med om att omsättningsminskningen är oroande, och att P/E-talet blir bristfälligt om vinstnivåerna fortsätter att dala. Men i det här fallet tycker jag nog att ett lågt P/E är mer än bonus än något annat. Jag hade inte varit intresserad av ATG på grund av deras låga P/E eller EV/EBIT om det inte var en net-net. Ett bolag som handlas till det egna kapitalet, P/E 11 och med en snabbt minskande omsättning är i mina ögon inte attraktivt (i regel, kan säkerligen finnas undantag).

   Men jag kan tänka mig att köpa net-nets (förutsatt att de uppfyller mina kriterier) till ett oändligt eller negativt P/E. Men det är givetvis extra betryggande, och säkerligen någon form av ”kudde” att ha vinster som bär upp kursen. Men Oppenheimers studie visade att net-nets med negativt resultat under den testperioden gav högre avkastning än net-nets med positivt resultat. Jag tror att net-nets är en av få typer av aktier där man kan klara sig relativt väl utan att titta på resultatet alltför mycket. I första hand köper man tillgångar, i andra hand vinster. Med det sagt gör mina kriterier (som jag absolut inte har någon aning om är optimala för att välja ut net-nets) att jag allt som oftast kommer köpa net-nets med relativt stabil vinsthistorik.

   Läs det jag skrev i Kennys kommentar ovan om marknaden/konkurrenter. Vet tyvärr ytterst lite här och det är svårt att gräva efter information. En annan nackdel med att röra sig på andra marknader, i Sverige är det enklare att få information om onoterade bolag.

   Gilla

 • I just like the helpful info you supply on your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly. I’m somewhat sure Ill learn a lot of new stuff right right here! Best of luck for the following! kbaffegdeeag

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s